WD_V02(5)

Bánh cưới WD - V02(5)


Tầng 1: 60 x 15 cm
Tầng 2: 50 x 15 cm
Tầng 3: 40 x 15 cm
Tầng 4: 30 x 15 cm
Tầng 5: 20 x 15 cm

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ 012 088 23456